Veiklos sritys

Šiaulių apskaitos centras (toliau – ŠAC) yra  biudžetinė įstaiga, kurios pagrindinis tikslas yra tvarkyti Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą centralizuotai. Įstaigos savininkas – Šiaulių miesto savivaldybė, juridinio asmens kodas 111109429, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Šiaulių miesto savivaldybės taryba. Įstaigos veiklos sritis pagal Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 patvirtintą Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių – buhalterinė apskaita ir audito atlikimas (kodas 69.20.10), finansinių ataskaitų rengimas (kodas 69.20.20), įstaigų administracinė ir aptarnavimo veikla (kodas 82.1). Įstaiga yra išlaikoma iš Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto, pagal programą „Užtikrinti Šiaulių apskaitos centro veiklą“ (programos kodas 11.01.01.05), išlaidų klasifikacija pagal valstybės funkciją „Kitos jokiai grupei nepriskirtos bendros valstybės paslaugos (funkcijos kodas 01.06.01.02.). Veikloje ŠAC vadovaujasi savo nuostatais, patvirtintais Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 1 d.  sprendimu Nr. T-323 „Dėl biudžetinės įstaigos Šiaulių apskaitos centro steigimo ir nuostatų patvirtinimo“, taip pat įstaigos veiklą ir funkcijas reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos ir Šiaulių miesto savivaldybės ir kitų atsakingų institucijų teisės aktais. 

 

Vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. liepos 7 d. sprendimu Nr. T-317 „Dėl teisės atlikti centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas biudžetinei įstaigai Šiaulių apskaitos centrui suteikimo“ ŠAC yra suteikta teisė vykdyti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos kontroliuojamų (valdomų) biudžetinių ir viešųjų įstaigų viešųjų pirkimų procedūras kurių vertė viršija 15 000 Eur (penkiolika tūkstančių eurų) (be pridėtinės vertės mokesčio) nuo 2023 m. sausio 1 d. bei numatoma, kad Įstaigoms lieka pačioms vykdyti pirkimus, kurių vertė iki 15 000 Eur (be pridėtinės vertės mokesčio) bei vykdyti pirkimus per VŠĮ CPO LT el. katalogą.